Nieuws

Verkiezingen gaan over mensen

Verkiezingen gaan over mensen

Geachte kiezer,

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op school, onze werkgever en onze werknemers. Verkiezingen gaan dus over onszelf en over de manier van hoe wij willen samenleven.

Politiek moet ook over mensen gaan, niet over wat ze moeten denken, maar over wat ze mogen denken. Politiek moet de ruimte bieden waarbinnen mensen verantwoordelijkheid kunnen nemen en ruimte voor vrijheid van geloof en overtuiging, Ruimte ook die mensen aanspoort tot initiatief, maatschappelijke betrokkenheid en naastenliefde.

De ChristenUnie heeft oog voor de mens en voor die ruimte en richt zich in haar visie op het samenleven met elkaar, omdat wij geloven dat mensen door God geschapen, aan elkaar gegeven zijn om in liefde samen te leven volgens Zijn Bedoeling.

De ChristenUnie vertaalt bovenstaande in haar politiek bedrijven naar alle mensen en naar speerpunten.

Wij richten ons op:

1. Jeugd en jonge gezinnen.

De ChristenUnie geeft de Waalwijkse jeugd en jonge gezinnen ruimte voor hun talenten en het werken aan een duurzame toekomst.

2. Werken en ondernemen.

De ChristenUnie wil dat iedereen kan werken, betaald of vrijwillig, en daarbij op tijd kan rusten.

3. Ouderen en welbevinden.

De ChristenUnie geeft de Waalwijkse ouderen ruimte voor de inzet van hun talenten om daarmee inhoud te geven dan een waardevol leven.

In Waalwijk gaat er veel goed. Het aantal banen is toegenomen, vrijwilligers zijn overal actief. De afvalscheiding is verbeterd, de lokale lasten zijn de afgelopen jaren verlaagd. Tegelijk zijn er zorgen, de leegstand in het centrum neemt toe, te veel huishoudens worden met (financiële) problemen geconfronteerd. Verslaving aan alcohol en drugs komt steeds meer voor, zwerfafval/dumping/hondenpoep zijn velen een doorn in het oog. In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer, De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest. De manier waarop wij met elkaar de samenleving vormgeven staat meer dan ooit ter discussie.

De ChristenUnie maakt werk van die samenleving door werk te maken van wat geloof voor mensen betekent. De ChristenUnie wil die betekenis in de politiek vormgeven door de zwakken te beschermen, het dominante te reguleren en om de Liefde van God voor deze wereld door te geven.

WAARDEERT U ALS KIEZER DEZE VORM VAN POLITIEK BEDRIJVEN STEM DAN OP 21 MAART 2018 OP DE LIJST VAN DE CHRISTENUNIE.

verkiezingen en beloften

 

 

 

 

 

 

Verkiezingstijd en beloften

De verkiezingstijd is een tijd van beloften, omdat het gaat over de toekomst van onze gemeente. Toch wil de ChristenUnie even terugkijken, want ook dat laat zien wie je bent en wat je gepresteerd hebt.

In de afgelopen 4 (zelfs 8 jaar) maakten wij deel uit van de coalitie. Voor een relatief kleine partij met twee raadszetels bijzonder.

Invloed en deskundigheid. De ChristenUnie heeft door de invulling van het wethouderschap van de heer Jan van Groos (o.a. Financiën) een deskundige en waardevolle bijdrage geleverd aan de coalitie. De ChristenUnie heeft relatief veel invloed kunnen uitoefenen op het beleid. De partij wil open, herkenbaar en betrokken aanwezig zijn.

Vanuit principe meedoen. De ChristenUnie heeft op basis van haar principe een positieve instelling van meedenken en meedoen, maar niet ten koste van alles. Ook in de afgelopen jaren hebben we een juiste balans behouden tussen loyaliteit en onze principes. De ChristenUnie wenst een betrouwbare overheid waar inwoners een beroep op kunnen doen als hun vrijheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Het is om die reden goed dat de overheid op een aantal terreinen ook grenzen aangeeft, handhaaft, normeert en kadert.

Dat betekent: de gemeente Waalwijk moet komen met een plan van aanpak Ondermijning ter bestrijding van verwevenheid boven- en onderwereld en daarmee het aanpakken van georganiseerde (grootschalige) criminaliteit.

Niet met ferme uitspraken. De ChristenUnie heeft door haar positie in de coalitie niet gezorgd voor ongezouten uitspraken of polariserende krantenkoppen, maar werkte aan de andere kant van het politieke bedrijf. Dat is ons weleens verweten. De kiezer wil ook zien wat zijn of haar partij op de voorgrond plaatst. Wij begrijpen dat en zullen de band met de kiezer versterken, want we willen ook uw betrokkenheid waarderen. Inzet op die relatie zal de komende vier jaren extra aandacht krijgen.

Dat betekent: eerlijk blijven en geen beloften doen die niet zijn na te komen.

Een gemeente is er voor de inwoners. Zoals de ChristenUnie er is voor alle mensen, zo moet de gemeente er zijn voor haar inwoners met problemen om hen te ondersteunen. Ook voor inwoners met initiatieven moet de gemeente een open oor hebben. Niet altijd ervaren de inwoners de gemeente als meewerkend voorwerp. Dat is jammer. Er moet steeds weer opnieuw worden ingezet op een goede relatie tussen openbaar bestuur en burgers, vindt de ChristenUnie.  Ook van inwoners mag verwacht worden dat zij met respect omgaan met de gemeente.

Waardeert u onze bijdrage van de afgelopen jaren of waardeert u onze stijl van politiek bedrijven, stem dan 21 maart 2018 op een van onze kandidaten van de ChristenUnie.

De ChristenUnie:

1. geeft de Waalwijkse jeugd en jonge gezinnen ruimte voor de inzet van hun talenten en het werken aan een duurzame toekomst;

2. wil dat iedereen kan werken, betaald en vrijwillig, en op tijd mag rusten;

3. geeft de Waalwijkse ouderen ruimte voor de inzet van hun talent om daarmee inhoud te geven aan een waardevol leven.

1. Jeugd en jonge gezinnen

Waar staat de ChristenUnie voor?

De gemeente Waalwijk moet blijven inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen en jonge gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben, deze zoveel mogelijk dichtbij huis en op school krijgen en dat de zorg past bij de identiteit van het gezin.  Omdat onze slogan is "Iedereen telt mee", vallen daar ook de gezinnen onder van vluchtelingen of nieuwkomers. Zij hebben hun eigen geschiedenis en daarmee dient rekening te worden gehouden. Op hun beurt moeten zich (kunnen) voegen binnen de regels die gelden voor alle burgers in onze maatschappij. De gemeente Waalwijk heeft de taak om zich loyaal op te stellen ten opzichte van nieuwkomers en dit met haar burgers goed te communiceren. De gemeente Waalwijk heeft ook de taak om bij bestrijding van criminaliteit, radicalisering, vandalisme en drank en drugs regels te handhaven en te normeren. Die norm geldt ook voor iedereen. Iedereen telt mee is ook juridisch van belang.

Jeugd, jonge gezinnen en gezinnen van vluchtelingen hebben bij hun start in de samenleving alle aandacht nodig.

Werk en inkomen vragen om een goede organisatie in het gezin. Eenverdieners gezinnen met aandacht voor opvoeding en/of extra zorg voor ouders (mantelzorg) moeten, indien nodig  opgenomen worden op de agenda voor ondersteuning.

Jongeren en jonge gezinnen die mantelzorger zijn, worden ondersteund vanuit de WMO, zodat er tijd voldoende is voor schooltaken of gezinstaken. Bij werkloosheid of verminderde sociale zekerheid moet de gemeente randvoorwaarden scheppen, waarbinnen mensen zelf aan een positief perspectief kunnen werken. De ChristenUnie is voor een positief bijstandsbeleid, regelluwe zones, regelarme bijstand, voorzichtigheid bij huisuitzetting bij huurachterstanden. De problemen mogen niet nodeloos escaleren.

De opvang van kinderen, wanneer beide ouders werken, moet kwalitatief beter aansluiten op de basisschool; ook de expertise op de kinderopvang zal verbeterd moeten worden. Waalwijk kent goede voorbeelden daarvan, Integrale Kind Centra moeten doorlopende zorg- en leerlijnen garanderen. Daarbij moet aandacht zijn voor de diverse identiteiten van de basisscholen.

Opleiding en school

Verbetering van de startpositie op de arbeidsmarkt via hulp en ondersteuning bij opleiding moet ervoor zorgen dat jongeren hun ambities kunnen waarmaken. Voortijdig schoolverlaten moet met alternatieve opleidingsvormen door de gemeente worden tegengegaan. De leerplichtambtenaar moet daarbij een meer initiatiefrijke rol spelen. Eigen initiatief van de jongeren staat voorop, maar bij afwijzing van een passend arrangement ligt de regierol bij de gemeente in samenspraak met de scholen. De verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt bij de ouders; de scholen zijn daarbij ondersteunend. Ouderbetrokkenheid op scholen moet zodanig georganiseerd zijn dat problemen gezamenlijk kunnen worden aangepakt, het liefst in een vroeg stadium. Het is om die reden dat de ChristenUnie schoolmaatschappelijk werk weer terug wil in de scholen als adviserend voor personeel en ouders en als preventie voor verdere escalatie.

Dat betekent: zorg en ondersteuning van de jeugd wordt in nauwe samenwerking met de scholen op de scholen vormgegeven, zodat er een expertise plek ontstaat waar preventief en ondersteunend kan worden opgetreden.

Jeugdhulpverlening en hulpverlening jonge gezinnen

Ook jonge gezinnen worden soms geconfronteerd met opvoedingsproblemen en/of financiële problemen. De oorzaak ligt soms in de toename van echtscheidingen of verbroken relaties. Kinderen zijn daarvan dan letterlijk het kind van de rekening. Naast ouderschapscursussen wil de ChristenUnie nagaan of preventieve hulp bij relatieproblemen een mogelijkheid is om te investeren in jonge gezinnen. Niemand in de gemeente Waalwijk mag aan zijn of haar lot worden overgelaten.

De hulpverlening moet, naast dat ze effectief is ook preventief zijn. Voorkomen moet worden dat door te weinig preventieve zorg in een later stadium de zorg zwaarder wordt en duurder.

Dat betekent: (op scholen) komt extra begeleiding vanuit Team Wijz voor de aanpak van overbelaste jongeren die door complexe thuissituatie niet of onvoldoende frequent naar school gaan.

Jeugd en arbeidsmarkt

Opzet van het onderwijs is om iedere leerling te helpen aan een diploma of startkwalificatie. De toeleiding naar de arbeidsmarkt voor leerlingen met een beperking of startkwalificatie moet meer door bedrijfsleven en gemeente samen effectief worden aangepakt en gegarandeerd: Iedereen telt mee geldt ook hier. De gemeente moet in overleg met plaatselijke en regionale aannemers overleg plegen over stageplekken en arbeidstoeleidingsbanen. Het Praktijk Onderwijs moet daarbij nauw worden betrokken. Kwetsbare jongeren uit het speciaal voortgezet onderwijs hebben na hun schooltijd recht op een waardevolle plek in de Waalwijkse samenleving. Ook moet er steun zijn voor alternatieve onderwijs- of werkarrangementen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Dat betekent: de gemeente gaat in samenwerking met bedrijfsleven en scholen op zoek naar kwalitatief goede en voldoende beschutte werkplekken en alternatieve school-werkloopbanen.

Schulden

De gemeente moet snelle en toegankelijke schuldhulpverlening bieden om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf als de schuldeisers en samenleving de gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen. De gemeente maakt als regisseur (tijdelijk) concrete afspraken met partners (maatschappelijk werk, diaconie, Voedselbank, Schuldhulpmaatje) om schuldhulp te stroomlijnen één schuldenaar, één regisseur. Vroeg signalering bij schulden moet ook geborgd zijn.

Dat betekent: samen met maatschappelijke partners zoals Casade en SAW (Samenwerkingsoverleg Armoede & zorg Waalwijk) wordt een schuldenlab ontwikkeld, waarin gewerkt wordt aan een innovatieve en effectieve aanpak.

Veiligheid, drank en drugs

Soms begint de veilige samenleving bij jezelf. Als je in aanraking komt met drank en drugs. De veiligheid van jezelf zet je op het spel. De verslaving krijgt greep op je leven en de ogenschijnlijke vrijheid is verdwenen. Je raakt in een isolement.

Ook mensenhandel en prostitutie zijn activiteiten die de menselijke waardigheid, persoonlijke vrijheid en veiligheid bedreigen. De aanpak van BIT (=Bestuurlijk Interventie Team) vinden wij een goede werkwijze, waarbij een persoonlijke benadering gevolgd door een kans om gedrag bij te stellen mensen terugbrengt op het terrein van hun eigen verantwoordelijkheid.

Ook de Wet regulering prostitutie en bestrijding biedt de gemeente de mogelijkheid om te controleren op leeftijd. Zij kunnen jonge prostituees aanspreken en verwijzen naar hulpverlening. Een klant die seksuele handelingen verricht met een prostituee jonger dan 21 jaar, riskeert een vrijheidsstraf.

Gokken als verslaving brengt ook schulden met zich mee. Een vrijheid van "moet toch kunnen" ontwikkelt zich al snel tot een heftig persoonlijk en sociaal probleem. De mens raakt zijn waardigheid kwijt en zo is de mens als schepsel niet door God bedoeld. Ook de omgeving wordt geconfronteerd met de uitwassen van de maatschappelijke misstanden als gevolg van drank, drugs en gokken. De ChristenUnie is tegen de vestiging van casino's en gokhallen, tegen uitbreiding van coffeeshops. Handhaving van regels op dit terrein heeft prioriteit. De methode uit Amersfoort om met de dronken jongeren en zijn ouders in gesprek te gaan bij overtreding lijkt de ChristenUnie een goede preventieve vorm van lik op stuk beleid.

Dat betekent: de ChristenUnie wil geen casino’s, gokhallen, coffeeshops of experimenten met door onder verantwoordelijkheid van de overheid gekweekte (soft)drugs.

Sportstimulering

Sporten is niet alleen gezond en leuk, maar bindt ook samen. Sportstimulering en specifiek het betrekken van jeugd bij de sport mag niet door financiële beperkingen worden belemmerd. De ChristenUnie pleit voor open verenigingen met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein. Het schenken van alcohol in verenigingskantines is om die reden een activiteit die niet past bij jeugd en sport. De gemeente Waalwijk moet mensen die van een minimum moeten leven financieel blijven bijstaan om kinderen de gelegenheid te geven te sporten. Iedereen telt mee ook in de sport.

Dat betekent: in gemeentelijk beleid wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting voor minima, zodat regelingen optimaal benut kunnen worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk maken.

Vluchtelingen of nieuwkomersgezinnen

De gemeente Waalwijk is verantwoordelijk voor een goede opvang van vluchtelingen; mensen die huis en haard hebben moeten verlaten om een veilig onderkomen te krijgen. Wij zijn ons ervan bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. Daarom willen wij dat nieuwkomers zo snel mogelijk worden opgenomen in onze samenleving en dat zij zich van hun kant zo snel mogelijk bekwaam maken om te participeren. Dit betekent dat we kansen moeten geven aan nieuw talent en dat de nieuwkomers kansen moeten pakken om actief deel te nemen. Want samenleven doen we niet alleen. De ChristenUnie is voor gespreide, kleinschalige opvang van vluchtelingen. Alleenstaande minderjarige nieuwkomers verdienen beschermd wonen en dienen een opleiding te volgen. Vroegtijdig schoolverlaten en zonder kwalificatie de maatschappij in kan volgens de ChristenUnie niet; want dat dient de nieuwkomer niet en ook de participatie niet. De gemeente moet de taakstelling halen die zij heeft om statushouders te huisvesten. Nieuwkomers moeten deel kunnen nemen aan (vrijwilligers)werk om zo actief met taal plus normen en waarden van onze samenleving in aanraking te komen.

De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Dit geldt ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen. Zolang de buitenschuldregeling onvoldoende werkt of landen van herkomst onvoldoende meewerken aan terugkeer mogen uitgeprocedeerde asielzoekers daarvan niet de dupe zijn. Bed, bad en brood blijft te allen tijde in de lucht, want ieder mens telt mee.

Dat betekent: de gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit om statushouders in dienst te nemen met het doel zinvolle integratie te bespoedigen.

Wonen/Huisvesting

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De ChristenUnie vindt dat er voldoende woningen beschikbaar moeten zijn in de sociale huursector en de sector "sociale koop". De ChristenUnie vindt ook dat er geen wachtlijsten mogen zijn van langer dan 6 maanden voor jonge gezinnen met kinderen. De woningmarkt moet toegankelijk zijn en blijven voor jongeren en jonge gezinnen. Startersleningen en starterscontracten via de gemeente en via de bouwprogramma's moeten daaraan bijdragen. Levensloopbestendige woningen bouwen begint bij jongeren en jonge gezinnen. Door middel van prestatieafspraken moeten er bij nieuwbouw en bij renovaties door Casade worden aangegrepen om de woningvoorraad voor jongeren en jonge gezinnen te stimuleren.

Dat betekent: de gemeente maakt werk van prestatiecontracten met Casade waarin de beschikbaarheid aan goede sociale huur- en koopwoningen, leefbaarheid van de wijk en verduurzaming van de woningvoorraad aan de orde komen.

 

2. Werken en ondernemen

Waar staat de ChristenUnie voor?

Bij werken en ondernemen denken we als ChristenUnie niet alleen aan economie en geld verdienen: De ChristenUnie ziet werk als een mogelijkheid om talent en verantwoordelijkheid tot hun recht te laten komen. Werk geeft veel mensen een betekenis aan hun bestaan, waardering en voldoening. Het niet hebben van werk is dan ook voor mensen een ervaring die hun welbevinden aantast en sommigen onder de armoedegrens brengt. Het niet kunnen werken door een handicap of beperking vraagt van de gemeenschap eveneens aandacht en geld, aangezien politiek over mensen moet gaan. Bij werken en ondernemen geldt dus ook de menselijke maat en sociale zekerheid. De ChristenUnie is tegen de 7 x 24 uur economie. De ChristenUnie wil dat iedereen kan werken, betaald en vrijwillig, en op tijd kan rusten. Vanuit ons principe is de rustdag daarvoor bestemd.

Werk

Waalwijk maakt op het terrein van de logistiek een enorme ontwikkeling door. Belangrijk is dat er een goede balans bestaat tussen de activiteiten op de bedrijventerreinen en in de woonwijken; dat wil zeggen dat er door toename van werkgelegenheid ook ruimte moet zijn voor huisvesting en andere voorzieningen. Ook moet er een balans zijn tussen vraag en aanbod van werk. Het aantrekken van werkers van buitenaf, terwijl de kaartenbak van werkzoekenden vol blijft, verdient onze aandacht. Iedereen telt mee geldt ook voor de niet-werkenden en werkzoekenden.

De gemeente is zelf ook werkgever en moet daarin het goede voorbeeld geven. De toenemende vraag naar kwalitatief goed personeel gaat ook de gemeente niet voorbij, zeker niet nu er steeds meer op het bordje van de gemeente komt. De ChristenUnie vindt dat de gemeente in de voorwaardenscheppende sfeer werkgelegenheid moet stimuleren. Dat gaat vaak indirect via instrumenten als onderwijs, bedrijventerreinen en vergunningen(stelsel). Een gemeente is er voor de inwoners, ook als het om stimulering van werkgelegenheid gaat. Iedereen doet mee.

Voor jongeren is het van belang dat de gemeente met Baanbrekers en onderwijs zich sterk maken voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In zowel economisch voorspoedige tijden als bij economische mindere tijden heeft het bedrijfsleven daarin een maatschappelijke verantwoordelijkheid en zal vanuit kennisaspect geschoold personeel moeten blijven aannemen. Ook voor mensen met een beperking moet de afstand tot de arbeidsmarkt worden verkleind. Iedereen doet mee. Van de gemeente mogen stimulerende maatregelen verwacht worden op dit terrein.

Dat betekent: deelnemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (er)-integratie-trajecten (werktrajecten) bieden, worden beloond.

Armoede- en schuldpreventie

Werk is vaak de garantie voor een inkomen. Geen werk maakt de kans op armoede en schuldenproblematiek groter. Armoede en schulden leiden vaak tot sociale problemen, sociaal isolement, verlies van eigenwaarde, slechtere prestaties op school, kans op stress en als gevolg daarvan geestelijke en lichamelijke klachten. Kortom het welzijn van mensen en de samenleving wordt aangetast. De ChristenUnie vindt dan ook dat preventief moet worden opgetreden om schulden te voorkomen. Die preventie kan verschillende vormen hebben, zoals leren omgaan met geld, gokgelegenheden beperken en goede (na)zorg bij schulden.

Dat betekent: in sommige gevallen moet het mogelijk zijn om schulden af te lossen door maatschappelijke inzet.

Gezonde agrarische sector

Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Boeren en tuinders werken aan goed, gezond voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de natuur en schepping. De agrarische sector is ook de sector die het landschappelijke karakter kleur en soms ook geur geven. Een beheersing van het mestoverschot en het juiste uitrijden van mest moet goed worden gecontroleerd, willen we schadelijke effecten van ammoniak tegengaan. Ook het landschappelijk uiterlijk is direct werkterrein van de boeren. Zij zijn de vormgevers en de natuurbeheerders van het platteland en vormen daardoor een landschappelijke omgeving die ook voor recreatief gebruik van belang is. Een goed evenwicht tussen bedrijfsvoering en natuurbehoud is van groot belang.

Dat betekent: landbouwbedrijven moeten zich primair richten op de agrarische sector, op het in standhouden van het agrarisch gebied. Mogelijke nevenactiviteiten dienen ruimhartig te worden ondersteund, maar moeten wel in dienst staan van landschapsverrijking, toerisme en landschapsonderhoud;

Kleine zelfstandige (ZZP’er)

De ChristenUnie vindt dat het voeren van een bedrijf aan huis voor kleine zelfstandige niet onnodig moeilijk gemaakt moet worden. Faciliteiten in de vorm van bedrijvenpanden op gunstige locaties moeten onderdeel zijn van goede randvoorwaarden voor ondernemerschap voor starters. De gemeente kan daarin een stimulerende rol spelen.

Dat betekent: ZZP'ers  begeleid worden en praktisch ondersteund, bijvoorbeeld door het bevorderen van de beschikbaarheid van goed en snel internet, een gemeentelijk aanspreekpunt/loket voor ondernemers en flex-plekken in het stadhuis voor starters.

Duurzaamheid en digitalisering

Werken, ondernemen en bedrijventerrein moeten gericht zijn op verduurzaming. De ChristenUnie vindt dat duurzaamheid vertrekpunt is voor de samenwerking tussen en met de ondernemers.

Dat betekent: bedrijventerreinen moeten optimaal bereikbaar zijn voor (snel)fietsverkeer en beter ontsloten worden door openbaar vervoer.

Digitalisering verandert niet alleen de informatiestromen, maar heeft ook invloed op de fysieke omgeving van de gemeente. Die invloed kan positief zijn – minder verkeersbewegingen en daardoor minder CO2-uitstoot, maar ook negatief – bevordering leegstand binnenstad en daardoor minder aantrekkelijke winkelstraten en winkelcentra. De ChristenUnie vindt dat de binnenstad en de dorpskernen door aanvullende maatregelen hun leefbaarheid moeten behouden; dat is ook behoud van sociale veiligheid.

 

Bloeiende binnenstad

De detailhandel verandert van aard en structuur en staat onder druk van de toenemende online shopping. Binnen de kernen en stadscentrum moet worden gezocht naar meer onderlinge verbinding tussen recreatieve activiteiten, museumactiviteiten, winkelfunctie en ondernemen. Zo vindt de ChristenUnie dat door de centrumondernemers gebruik moet worden gemaakt van spin-off mogelijkheden door de vestiging van het Schoen- en ledermuseum. Zo moet er dus meer verbinding moet komen tussen activiteiten die het centrum voor de inwoners weer tot een beleving maken. De ChristenUnie vindt dat winkeliers en vastgoedeigenaren moeten worden aangesproken op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid van een gezond centrum.

Dat betekent: in kleine kernen worden functies zoveel mogelijk behouden en met het oog daarop gecombineerd (detailhandel, bibliotheek, bank enzovoort).

Energie en rust

Werken vraagt energie en rust. De ChristenUnie vindt dat de zondag als rustdag in ons bedrijvige leven een aparte dag behoort te zijn en te blijven. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag daarvoor de aangewezen dag. God geeft ons die opdracht van zes dagen werken en de zevende dag te rusten.

Ook voor de samenleving als geheel is zo’n rustdag goed om als persoon, gezin, familie op adem te komen. Werk en werkdruk doen stress en burn-out verschijnselen toenemen. Voor de volksgezondheid is voor werknemers in de detailhandel en retail een 24-uurs economie met koopzondagen geen goede zaak. De dwang die uitgaat van koopzondagen wordt gevoeld door kleine zelfstandigen en werknemers die volgens contract op zondag moeten werken. De ChristenUnie blijft zich om bovenstaande redenen verzetten tegen (uitbreiding van) koopzondagen.

Dat betekent: ondernemers en werknemers mogen niet contractueel gedwongen worden om op zondag hun winkel te openen of te werken.

Energievoorziening

Wij hebben de taak om zorgvuldig met de schepping om te gaan. Vervuiling van lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging van die schepping en tast onze leefbaarheid en gezondheid aan. De ChristenUnie is daarom voor een snelle en volledige energietransitie binnen een generatie. Een circulaire economie moet voorrang krijgen.

Minder energie en andere energievormen

Producten die wij aangeboden krijgen en aanschaffen komen via productieprocessen en transport in onze woning of bedrijf. Energiezuinige producten zijn dus ook producten die met weinig of met duurzame energie geproduceerd zijn. Voor die kant van de energiebalans moet bij aankoop meer aandacht zijn. Als consument en gemeente maken wij onderdeel uit van de productieketen en energieketen. De ChristenUnie vindt dat bewoners individueel, maar ook meer gezamenlijk met de gemeente hun eigen energiebalans moet kunnen beïnvloeden.

Dat betekent: een inwoner moet op één plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst.

Participatie

Belangrijk is het dat omwonenden nauw betrokken worden bij de plannen voor energieopwekking, zoals windmolens en zonnepanelen, om zo ook mee te kunnen profiteren van de voordelen. Participatie kan op allerlei manieren, van een plaatsgebonden bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving tot een aandeelhouderschap van inwoner/coöperatie. Participatie is goed voor de eigen portemonnee en moet hand in hand gaan met de levering van groene stroom aan inwoners/bedrijven.

Dat betekent: ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheid nemen in bijvoorbeeld coöperaties op het gebied van energiewinning, zorg, wonen en wijkbeheer.

Afscheid nemen van gas

De ChristenUnie vindt dat de gemeente lokaal en regionaal moet inspelen op de overgang van gas naar elektriciteit of warmte. Bij die overgang moet de gemeente financiële arrangementen aanbieden om de eigen energievorm aan te passen. Bij de transitie naar elektra of warmte moeten de lokale ondernemers worden betrokken. Bij het financiële arrangement kan de gemeente een rol spelen door een fonds op te richten en daardoor andere investeerders aan te trekken.

Afval en afvalinzameling

De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval per persoon per jaar zijn. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Daarom zien we afval als grondstof. Wanneer afval goed gescheiden wordt ingezameld bij de bron, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik. De ChristenUnie vindt dat er voor lastig te verwerken afvalstromen een passende oplossing moet worden geboden.

Dat betekent: centraal (in wijken) inleveren van restafval - het zogeheten omgekeerd inzamelen -is een goede manier om afval te scheiden. Hierbij moet wel aandacht zijn voor de bereikbaarheid voor ouderen en mensen met een beperking en mensen die wonen in hoogbouw.

Water

“Leven met water” is een thema dat zowel als gemeente als inwoners van de gemeente raakt. Door meer frequente extreme buien is er meer afvoer capaciteit van ons hemelwater nodig, willen we het onderlopen van kelders en huizen voorkomen. De vergroening van onze tuinen is hiervoor een oplossing, minder tegels of plaveisel betekent meer infiltratie van regenwater. Hiermee wordt ook de verdroging van onze bodem bij lange, hete perioden voorkomen. De ChristenUnie vindt dat iedere tuin voldoende opvangcapaciteit moet bezitten. De gemeente moet daarbij het goede voorbeeld geven. 

Dat beteken: de gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en gevels. Daarmee werken we In alle kernen aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling en biodiversiteit.

Natuur

De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en bescherming van het milieu plus de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf opkomen. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. Zowel de gemeente als ondernemers en consumentenhuishoudens zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor die opgave. Allen maken deel uit van de productieketen en kennen daarin hun verantwoordelijkheid.

Dat betekent: voor natuur- en milieueducatie moeten weer financiële middelen komen, evenals voor het bevorderen van de biodiversiteit;

Ruimtelijke ontwikkeling

De komende periode zal de nieuwe Omgevingswet moeten worden voorbereid. Daarbij moet nauw worden samengewerkt met de Provincie, de Waterschappen, maar in de eerste plaats met de bewoners en gebruikers van de openbare ruimte en dat zijn wij allemaal. De ChristenUnie is tegen versnippering en opdringerige zichtlocaties aan de rand van het buitengebied. Door middel van een beeldkwaliteitsplan moeten met de inwoners afspraken worden gemaakt over inrichting. De komende periode worden zowel het westelijk deel als het oostelijk deel van De Langstraat onder de loep genomen. Wat wij bij water en natuur hebben geformuleerd, geldt natuurlijk ook voor de toekomende inrichting. De infrastructuur en de recreatie zullen eveneens belangrijke onderdelen zijn van de inrichting.

Dat betekent: de aanleg van een snelfietsroute Tilburg -Waalwijk en Den Bosch moet worden benut om de automobilisten over te laten stappen naar de (elektrische) fiets.

 

3. Ouderen en welbevinden

Waar staat de ChristenUnie voor?

De ChristenUnie gelooft en werkt aan een samenleving die gebaseerd is op naastenliefde. Omzien naar elkaar in verbanden waar je deel van uitmaakt. Je gezin, je familie, je klas op school, je vriendenkring, je sportclub, je online netwerk. In de samenleving is het individualisme een trend, zelfbeschikking en zelfontwikkeling staan hoog in het vaandel. Nadelige aspecten van die individualisering als eenzaamheid, niet luisteren naar elkaars mening en het eigen “ik” eerst doet de onderlinge cohesie in de maatschappij geen goed. Het individualisme gaat gepaard met meer eigen verantwoordelijkheid en minder bemoeienis van de overheid. De bezuinigingen en hervormingen speelden daarin een stimulerende en ook negatieve rol. De ChristenUnie blijft zich inzetten voor een participatie samenleving, waarin iedereen meetelt en wordt gezien als waardevol.

Individualisme schiet door en passende ondersteuning dreigt door bezuinigingen achter te blijven. De ChristenUnie vindt dat ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht in deze maatschappij redden, in samenspraak met die mensen, beter geregeld moet worden. De ChristenUnie stelt de kwaliteit van zorgaanbod boven het financiële en economische rendement denken. De gemeente moet bij inkoop van zorg meer ruimte geven aan de professionele zorgaanbieder en zorgvrager. Politiek en ouderenzorg moet over mensen gaan.

Ouderen

De ouderen bestaan niet. Ouderen als groep zijn net zo gemêleerd in opbouw en welstand als de overige bevolkingsgroepen. De ChristenUnie vindt dat ouderen zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid hun leven moeten kunnen inrichten. Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Velen dragen nog steeds bij aan het functioneren van de samenleving door langer te werken, door als oppas te fungeren voor hun kleinkinderen, door deelname aan vrijwilligerswerk. Veel ouderen functioneren prima en weten zelfstandig hun weg te vinden of zelf georganiseerde hulp of netwerken aan te boren. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden. Op één of andere manier moet het gesprek worden gevoerd over de zin van het leven in ouderdom en wat daarvoor nodig is.

Dat betekent: ouderen ouder dan 70 jaar of zonodig eerder krijgen standaard een bezoek vanuit het Team WIJZ om (verborgen) problemen van eenzaamheid op te sporen;

Mantelzorgers

Veel mantelzorg wordt in de anonimiteit verricht. Overbelasting van mantelzorgers moet voorkomen worden door een netwerk van mantelzorgers, door dagbestedingsmogelijkheden uit te breiden en respijtzorg.

Dat betekent: de gemeente ontwikkelt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning waaronder een respijtvoorziening.

 

 

Wonen

De ChristenUnie wil dat de wens om langer zelfstandig thuis te blijven wonen ook echt wordt behandeld als wens en niet verwordt tot een verplichting om economische redenen. Wanneer langer zelfstandig wonen, leidt tot vereenzaming en sociaal isolement dan acht de CU het onwenselijk om langer thuis wonen te propageren. De ChristenUnie vindt dat de gemeente samen met Casade hierin een grote sociale verantwoordelijkheid heeft.

Woningen voor ouderen en hun omgeving moet ook tijdig worden aangepast aan veranderende woonwensen. De ChristenUnie vindt dat er geen wachtlijsten moeten zijn voor woningen voor ouderen in het bijzonder en voor anderen bevolkingsgroepen in het algemeen. De gemeente dient een regierol te vervullen in het nemen van initiatieven met bewoners om de woning en woonomgeving actueel en passend te houden. Betrokkenheid van bewoners is vanzelfsprekend en moet worden vastgelegd.

De rol van de woningcorporaties op de huizenmarkt mag niet ten koste gaan van de sociale huurwoningen. Het aanbod van woningen moet zich in een goede verhouding richten op “sociale koop” en midden- en topsegment.

De woningen en de inrichting van woonomgeving moeten ook meegroeien met de kwaliteitsvraag van de bewoners; de gemeente en woningbouwcoöperaties moeten bewoners ondersteunen in de energietransitie, waarbij naast individuele initiatieven ook wijk- of straatinitiatieven de voorkeur genieten. Hierdoor kan de leefbaarheid van de wijk worden verhoogd plus de saamhorigheid en betrokkenheid op de wijk worden bevorderd. Als de bewoners het zelf doen, wordt de kwaliteit van het groen enzovoort hoger en de wijk leuker. De nieuwe Omgevingswet geeft meer mogelijkheden om samen met inwoners, ondernemers en gemeente te werken aan een gezamenlijke visie en uitwerking. Inrichting van de ruimte in de dorpen en stad moet aansluiten bij het eigen karakter van het landschap. Ruimtelijke beslissingen moet meer aandacht geven aan participatie van burgers.

Dat betekent: de gemeente stelt voor het ontwikkelen van het lokale gezondheidsbeleid en voor het bepalen van prioriteiten, een gemeentelijke gezondheidsprofiel of nog liever verschillende wijkgezondheidsprofielen op.

Veiligheid

Veiligheid is voor iedereen belangrijk. Veiligheid begint bij jezelf, maar veiligheid moet ook in je directe omgeving aanwezig zijn. Veiligheid voor ouderen betekent zonder problemen een winkel of je parkeerplaats bereiken of in huis een veilige situatie om langer zelfstandig te wonen. Ook de bestrijding van eenzaamheid kan de emotionele veiligheid van ouderen bevorderen, je weet je opgenomen in een kring van familie en bekenden. Veiligheid zit in kleine dingen, maar ook in grotere zaken als bereikbaar openbaar vervoer. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouderen worden betrokken worden bij het signaleren van onveilige situaties en bij de oplossingen daarvan. In overleg met hen moet er een ouderen veiligheidsplan komen dat specifiek kijkt naar hun situatie. Door meer aandacht aan dit aspect te geven wordt de redzaamheid van de oudere in de samenleving groter.

Dat betekent: bij de transformatie van het openbaar vervoer naar publiek vervoer is de bereikbaarheid van de kernen Sprang-Capelle en Waspik een belangrijk punt. De gemeente is verantwoordelijk voor publiek vervoer en de provincie voor openbaar vervoer. Doel is altijd dekkende bereikbaarheid voor ouderen en schoolgaande jeugd.